Regulamin

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.warsawnightracing.pl umożliwia dokonywanie zakupu naklejek oraz gadżetów motoryzacyjnych a także Chemii samochodowej za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu jest firma AWCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Willowa 8/10/28, 00-790 Warszawa NIP 5214008289 

e-mail: sklepwnr@gmail.com 

tel. kom.: +48 728589722

1.2. Adres firmy wskazany w pkt 1.1. regulaminu stanowi również adres do korespondencji.

1.3. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest niezbędne do dokonania zakupu w sklepie internetowym.

1.4. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego oraz dokonywanie zakupu wymaga akceptacji przez klienta plików cookies w jego przeglądarce.

 

§2. Składanie zamówienia

2.1. Zamówienie składa się za pośrednictwem strony sklepu internetowego poprzez wypełnienie formularza. Dopuszcza się także możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej warsawnightracing@gmail.coml lub formularza kontaktowego znajdujące się na stronie sklepu. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Sprzedający nie przewiduje składania zamówień telefonicznie.

2.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wybranie przynajmniej jednego towaru, wypełnienie formularza zawierającego dane teleadresowe, wybranie formy płatności i dostawy oraz wysłanie formularza poprzez opcję „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wraz z zaakceptowaniem treści powyższego regulaminu. Po sfinalizowaniu zamówienia na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

2.3. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej sklepwnr@gmailcom lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie wymagają wskazania przynajmniej jednego towaru, podania danych teleadresowych, wskazania formy płatności i dostawy oraz potwierdzenia zaakceptowania treści powyższego regulaminu. Właściciel sklepu zobowiązuje się do wysłania wiadomości zwrotnej będącej potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Złożone przez klienta zamówienie, które nie zostanie potwierdzone w terminie 2 dni roboczych przestaje go wiązać.

2.4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez klienta.

2.5. Klient ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej sklepwnr@gmail.com com lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu.

2.6. Klient zobowiązany jest do podania informacji i danych osobowych zgodnych z prawdą. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia zamówienia w przypadku, gdy podane dane i informacje będą błędne lub nie zostanie przelana płatność na konto sprzedającego w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, w przypadku wyboru systemu płatności Przelewy24 lub płatności przelewem bankowym.

 

§3. Płatności

3.1. Z tytułu zawarcia umowy sprzedaży klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar oraz poniesienia kosztów jego przesyłki. Ceny towarów zamieszczone w sklepie internetowym są cenami brutto, które po skutecznie złożonym zamówieniu nie mogą ulec zmianie, niezależnie od zmian następujących w sklepie internetowym.

3.2. Płatność może nastąpić w formie bezgotówkowej, czyli przelewem na konto bankowe wskazane w pkt 1.1. regulaminu lub za pośrednictwem systemu płatności Autopay S.A.. Formę płatności wybiera klient podczas składania zamówienia.

3.3. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

§4. Realizacja zamówienia i dostawa

4.1. Zamówienia złożone przez klientów realizowane są w terminie do 2-5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie sprzedającego w przypadku wyboru płatności przelewem, a w pozostałych przypadkach od zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z pkt 2.4. regulaminu. W przypadku bardziej skomplikowanych zamówień sprzedający zastrzega sobie prawo ustalenia po konsultacji z klientem dłuższego terminu realizacji zamówienia.

4.2. Wysyłka towarów odbywa się na wskazany przez klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także za granicą za dodatkową opłatą.

4.3. Dostawa dokonywana jest za pośrednictwem podmiotu trzeciego, którym jest InPost S.A. Formę dostawy wybiera klient podczas składania zamówienia (Przesyłka kurierska 15,00 zł ; lub za pobraniem 20,00 zł).

4.4. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez klienta formy dostawy i nie powinien przekroczyć 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z pkt 2.4. regulaminu. Pkt 4.1. zdanie drugie regulaminu stosuje się odpowiednio.

4.5. Klientowi przysługuje prawo sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu w obecności przewoźnika, który w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki ma obowiązek sporządzić protokół z powstania szkody.

4.6. Sprzedający przewiduje odbiór osobisty towaru przez klienta tylko po wcześniejszej konsultacji ze sprzedającym.

4.7. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

§5. Reklamacje

5.1.Reklamacje składa się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklepwnr@gmail.com lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

5.2. W sytuacji, gdy zakupiony towar jest niezgodny z treścią umowy sprzedaży lub posiada wady należy zawiadomić niezwłocznie o tym fakcie sprzedającego, a w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do adres korespondencyjny wskazany w pkt 1.1. regulaminu na koszt klienta.

5.3. Reklamacja zostaje rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji udzielana jest pisemnie lub za pośrednictwem podanej przez klienta poczty elektronicznej.

 

§6. Postanowienia końcowe

6.1. Dla prawidłowej realizacji złożonego zamówienia sprzedający pozyskuje dane osobowe klientów: imię i nazwisko i/lub nazwę firmy, adres do korespondencji i/lub adres rozliczeniowy wraz z numerem NIP (niezbędny do wystawienia faktury VAT), telefon kontaktowy, adres skrzynki elektronicznej. Dane osobowe przetwarzaną są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, wystawienia rachunku lub faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane nie będę ujawniane osobom nieuprawnionym oraz przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Każdy klient ma prawo wystąpić z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych i ich usunięcia z bazy danych.

6.2. Wypełnienie formularza zamówienia przez klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego oraz złożeniem oświadczenia przez klienta, że został on poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych, o możliwości wycofania swojej zgody w każdym momencie, o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia, a także że te dane nie zostaną przekazane innym firmom oraz osobom niepowołanym.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są przez sprzedającego do przechowywania informacji o sesji osoby odwiedzającej sklep internetowy jedynie w celach technicznych, nie natomiast w celach analitycznych i marketingowych.

6.4. Żadne dane przekazane przez klienta lub informacje pozyskane z plików cookies nie są poddawane profilowaniu.

6.5. Dane osobowe klienta zostaną usunięte po 3 latach od dokonania ostatniego zakupu przez klienta bez konieczności występowania z takim żądaniem przez klienta.

6.6. W celu wystąpienia z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i usunięcia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej warsawnightracing@gmail.coml lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu.

 

§7. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w wyraźny sposób na stronie internetowej sklepu przynajmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian – zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w dotychczasowym regulaminie.

7.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie zakupionych produktów lub uszkodzenie ich przez klienta. Poprzez nieprawidłowe użytkowanie rozumie się m.in. przekazanie produktów dziecku bez nadzoru osoby dorosłej czy aplikowanie produktów na niewłaściwej powierzchni.

7.4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie..

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

* * *Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: biurolup@gmail.com lub pisemnie (adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email biurolup@gmail.com lub pisemnie (adres siedziby Administratora). Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy kupna produktów oferowanych na Portalu. Dane gromadzone podczas zakupu są wykorzystane także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian, a także do postępowań reklamacyjnych i dochodzenia roszczeń. Z tych względów, dane będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu obsługi zakupów dokonywanych przez Panią/Pana – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO),
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności na Portalu i preferencji w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności Portalu dla użytkowników będących konsumentami (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  • w celu komunikacji z i odpowiedzi na e-mail - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadnionych interes realizowany przez Administratora jeżeli jest to niezbędne do realizacji tego celu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane przetwarzane są przez okres:

  • świadczenia usługi,
  • przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub obrony przed nimi,
  • przez okres wymagany przepisami prawa (np. okres przechowywanie faktur).

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres biurolup@gmail.com bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach realizacji kontaktu z przedstawicielem lub realizacji zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego kontaktu lub zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.